Kontakty

CAP pro osoby v konfliktu se zákonem

Pomáháme jít novou cestou, pokud ta stávající vedla ke konfliktu se zákonem.

Spojte se s námi

• tel: 724 890 073
• konfliktsezakonem@cppt.cz
• Tylova 20, 301 00 Plzeň

Provozní doba: Středa 9:00 - 15:00
Ostatní dny pouze po předchozím objednání.

Image
Image

Naše služby postkytujeme lidem, kteří se svým rizikovým způsobem života spojeným s užíváním návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem a jsou toho času: ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, případně ti, kterým lze pomoci navázat spolupráci s Probační a mediační službou a přispět k využití alternativních způsobů trestání či ochranné léčby. Dále lidem po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke změně životního stylu směrem k abstinenci, zapojení se do společnosti s možností nástupu na léčbu závislosti. Podporu také poskytujeme rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám uživatelů návykových látek ve výkonu vazby či výkonu trestu.

Naše služby jsou založeny na dobrovolnosti, což znamená, že záleží na rozhodnutí klienta, zda je využije. Přistupujeme ke každému klientovi individuálně podle jeho aktuálních potřeb a kontextu, ve kterém se nachází. Podporujeme a zvyšujeme kompetence klienta, vedeme ho k samostatnosti a aktivnímu přístupu. Zachováváme mlčenlivost, s výjimkami v případech ohrožení bezpečnosti věznice (útěk, vzpoura, útok), ohrožení života klienta, trestné činnosti, na niž se vztahuje oznamovací povinnost dle § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a rozhodnutí soudu. Pracujeme na principu partnerství a respektu, což znamená, že pracovník není ke klientovi v nadřízeném postavení. Naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Poskytované služby pro osoby v konfliktu se zákonem

Individuální poradenství

motivační trénink
Pomáháme klientům vytvořit náhled na význam závislosti v jejich životě a na reálné možnosti jejího řešení. Součástí je prevence destrukce rodinných vztahů nebo pomoc při jejich obnovování, vytváření podpory pro překonání náročných situací, mapování situace a podpora motivace k životní změně směrem k léčbě a abstinenci. Zaměřujeme se na pomoc při změně postojů a chování.

Krizová intervence

Poskytujeme podporu v náročných situacích, stabilizaci a zklidnění. Pomáháme nalézt konstruktivní kroky a předcházet destruktivnímu chování a jednání, například u osob, které se ocitnou ve vězení poprvé. Tato služba je klíčová pro stabilizaci klientů v krizových momentech a nalezení vhodných řešení.

Informační servis a postpenitenciární péče

Poskytujeme poradenství v oblasti zdravotních a jiných rizik spojených s užíváním návykových látek. Informační servis může být poskytnut ústní i písemnou formou. Po propuštění z vězení pracujeme s klienty na jejich návratu do společnosti, což zahrnuje pomoc s orientací v nové životní situaci a stabilizaci sociální situace klienta, aby nedocházelo k recidivě a zacyklení nežádoucího životního stylu.

Telefonické a internetové poradenství a zprostředkování léčby

Nabízíme telefonické a internetové poradenství pro osoby před nástupem nebo po propuštění z vazby či výkonu trestu, stejně jako pro osoby blízké klientů ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Pomáháme zajistit léčbu závislosti, podporujeme trvalou abstinenci a stabilizaci. Poradenství je také určeno pro blízké uživatelů, aby se lépe orientovali v nové situaci, pochopili fenomén závislosti a jeho význam v životní cestě jejich blízkých, a vytvářeli realistická očekávání a strategie pro další život.

Ceník služeb

Vzdělávací seminář (možná prohlídka prostor)

Neviditelné

1000 Kč /45 min

S kým u nás můžete spolupracovat?

Bc. Jana Repková, DiS.vedoucí programu, terénní sociální pracovnicerepkova@cppt.cz
Profesní životopis
Jana Řezáčovásociální pracovnicerezacova@cppt.cz
Profesní životopis
Mgr. Eva Masaříkovásociální pracovník, terapeutmasarikova@cppt.cz
Profesní životopis
Ladislav Krajdlsociální pracovník, terapeutkrajdl@cppt.cz
Profesní životopis
Mgr. Ondřej Ostrovskýsociální pracovník, terapeutostrovsky@cppt.cz
Profesní životopis
Eliška Poláčkovásociální pracovník, terapeutpolackova@cppt.cz
Profesní životopis

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu vlády ČR a fondů EHP a Norska.

fab fa-facebook-square
fab fa-instagram-square